Onderwijs

De Emmausschool is een katholieke basisschool, als multiculturele school willen wij onze leerlingen graag een bijzondere tijd meegeven. Als basisschool streven wij naar een veilig en prettig onderwijsklimaat voor de leerlingen. We zijn een school waar plezier, enthousiasme en leergierigheid gestimuleerd wordt. Dagelijks wordt er door leerlingen op diverse manieren samengewerkt.

We zijn een grote basisschool, de groepen zijn verspreid over de locaties in de Tidemanstraat en de Buitenhofstraat. 

rapportfolio

Leren, ontwikkelen en groeien kan op vele manieren. Op de Emmausschool kijken we naar de vele talenten die leerlingen hebben en krijgen ze de ruimte om daarmee aan de slag te gaan. Wij volgen de leerlingen op het gebied van hoofd (cognitief), hart (sociaal-emotioneel) en handen (onder andere creatief en muzikaal). Dit bespreken we drie keer per jaar met ouders/verzorgers en de leerlingen tijdens het rapportfoliogesprek. Het rapportfolio brengt de ontwikkeling van de leerling in beeld. We streven naar eigenaarschap voor het leerproces van iedere leerling.

Verlengde leertijd
We ontvangen van de gemeente Rotterdam een subsidie voor leertijdverlenging voor 4 uur per week. In de verlengde leertijd krijgen alle leerlingen van een vakleerkracht lessen op het gebied van dans, drama, muziek, leesmotivatie, sport en spel.

leesmotivatie

Uit studies blijkt dat landelijk gezien de leesmotivatie bij kinderen en jongeren terugloopt.
Wij werken op de Emmausschool actief aan leesmotivatie om het plezier in lezen te vergroten. Dagelijks wordt er in de groepen gelezen en voorgelezen. Om een gemotiveerde lezer te worden is het belangrijk te praten over boeken, binnen de Emmausschool doen we dat door middel van boekenclubs. Dit draagt bij aan de bevordering van de taalontwikkeling. Leerlingen leren onder andere: hun gedachten onder woorden te brengen, naar elkaar te luisteren en te reageren op argumenten van anderen. Het kiezen van een goed boek is belangrijk. Door activiteiten als de boekenkring of snuffellezen weten leerlingen steeds beter wat hun leesvoorkeuren zijn. 

Zorg
Op de Emmausschool betekent passend onderwijs dat iedere leerling onderwijs krijgt dat het beste past bij het cognitieve en het sociaal-emotionele niveau. De groepsleerkracht en de intern begeleider verzorgen in overleg het passende aanbod voor iedere leerling. Dit wordt geregistreerd in groepsplannen, handelingsplannen en OPP's (ontwikkelingsperspectief voor een leerling die extra ondersteuning nodig heeft). De intern begeleider begeleidt hierin de groepsleerkracht en helpt met het organiseren van de zorg in de groep. In principe werken we in de groep met drie niveaus, waarbij er ruimte is voor herhaling, verbreding en verdieping.