MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)

Leden van de MR praten mee met de schoolleiding over verschillende onderwerpen die met het beleid op school te maken hebben. Over sommige zaken wordt de MR om advies gevraagd, bij andere onderwerpen stemt de MR officieel in met besluiten.

De MR bestaat uit 4 ouders (de oudergeleding) en 4 personeelsleden (de personeelsgeleding). De oudergeleding wordt gekozen door ouders. Hiervoor kunnen verkiezingen worden georganiseerd. Leden van de MR hebben op grond van de wet een zittingstermijn van maximaal 3 jaar. Daarna kunnen zij zich, als zij dat willen, nog 1 x opnieuw verkiesbaar stellen.

Er wordt ongeveer 6 x per jaar vergaderd met de MR. De directie sluit regelmatig als gast aan om zaken toe te lichten. Via updates in Parro worden alle ouders zoveel mogelijk op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen binnen de MR.

Wil u meer weten over de MR? Stuur gerust een mail naar: mr-emmausschool@rvko.nl. Namens de personeelsgeleding zitten juf Sandrine, meester Gerard, meester Rob en juf Jenny in de MR. Hier kunt u ook altijd terecht met vragen.