Medezeggenschapsraad (MR)

In de wet is de MR ingesteld waarin ouders in het formele besluitvormingsproces van de school participeren, ook ten aanzien van het formeel overleg met het bestuur. Voor een aantal in de wet beschreven onderwerpen heeft de MR instemmingsrecht, voor andere zaken heeft zij adviesrecht. De MR bestaat uit 3 ouders (de oudergeleding) en 3 personeelsleden (de personeelsgeleding). De oudergeleding wordt gekozen door ouders. Hiervoor kunnen verkiezingen worden georganiseerd. Ouders in de MR hebben op grond van de wet een zittingstermijn van maximaal 3 jaar. Daarna kunnen zij zich, als zij dat willen, nog één keer opnieuw verkiesbaar stellen. Er wordt ongeveer 6 x per jaar vergaderd samen met de directeur van de school.

Via de nieuwsbrieven en notulen worden alle ouders zoveel mogelijk op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen binnen de MR.
Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT